Firma Gourmand SK s.r.o., divízia Vinopolis ponúka fyzickým, právnickým osobám a iným podnikateľským subjektom kvalitné víno ako reklamný predmet. Podľa zákona o dani z príjmu je možné tiché víno do 16,6 eur za kus zahrnúť do základu dane, preto Vám ponúkame široký sortiment našich vín.

Otázka zákazníka:

Mohli by sme si dať do nákladov – prezentačné značkové vína?

Odpoveď daňového poradcu:

Víno pre obchodných partnerov s vytlačeným logom Vašej firmy sa posudzuje ako reklamný predmet, pokiaľ je do 16,6 eur. Je to daňový výdavok, s nárokom na odpočítanie DPH. Obchodné meno, logo firmy musí byť prilepené na fľaši, pričom sa nedá odstrániť.

Nákup fliaš vína označený logom spoločnosti

Otázka 1: Sme platiteľom DPH. V januári sme od slovenského platiteľa DPH nakúpili 50 fliaš vína označených logom našej spoločnosti a zabalených v darčekovom balení. Víno bolo nakúpené za účelom jeho poskytnutia našim obchodným partnerom pri rôznych obchodných a propagačných akciách našej spoločnosti. Cena jednej fľaše je 7 eur bez DPH. 

Ako máme postupovať pri odpočítaní DPH pri nákupe fliaš a následne pri ich odovzdávaní našim partnerom? Ako máme uvedený prípad zaúčtovať?

Odpoveď: Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH sa pod pojmom dodanie tovaru rozumie dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva. Nakoľko k zmene vlastníckeho práva dôjde 2× (pri nákupe a pri odovzdaní), je potrebné uvedený problém posudzovať z 2 hľadísk:

1. ako samotný nákup fliaš a

2. ako ich bezodplatné odovzdanie obchodným partnerom.

Nákup fliaš vína

Právo odpočítať daň z nakúpených fliaš vzniká platiteľovi v zmysle § 49 zákona o DPH v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Podľa § 49 ods. 2 môže platiteľ odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Právo na odpočítanie uvedenej dane môže platiteľ uplatniť v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) zákona o DPH v prípade, ak má od dodávateľa tovaru (vínových fliaš) faktúru vyhotovenú podľa § 71 zákona o DPH.

Z uvedeného vyplýva, že platiteľ môže uplatniť právo na odpočítanie DPH z nakúpených fliaš v prípade, ak má k dispozícii faktúru od dodávateľa a preukáže, že ich nákup bol za účelom podnikania. Podľa môjho názoru, akýkoľvek reklamný predmet preukázateľne poskytnutý odberateľovi za účelom zvýšenia tržieb spoločnosti bol nakúpený za účelom podnikania. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovuje v § 21 ods. 1 písm. h) limit hodnoty reklamných predmetov, ktorá je uznaná do daňových výdavkov. Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej 16,6 eur za 1 predmet. Prekročenie tohto limitu ustanoveného zákonom o dani z príjmov však podľa môjho názoru nemá vplyv na to, či z pohľadu zákona o DPH má platiteľ nárok na odpočítanie príslušnej DPH alebo nie. Jediným kritériom by teda malo byť jednoznačné preukázanie súvisu nákupu reklamných predmetov s ich následným odovzdaním obchodným partnerom za účelom podnikania vo forme prezentácie spoločnosti, rôznych foriem motivácie k väčšiemu odberu a podobne. Hodnota 1 fľaše je 7 eur, z čoho vyplýva, že platiteľ môže tento nákup uplatniť do daňových výdavkov (nákladov) a taktiež môže uplatniť právo na odpočítanie DPH. Upozorňujem, že vínové fľaše by sa nemali nakupovať za účelom priameho pohostenia, nakoľko v zmysle § 49 ods. 7 písm. c) zákona o DPH platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy.

 

Poskytnutie fliaš vína

Podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH, ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na reklamu tovarov, bezodplatné dodanie reklamných predmetov, ak ich hodnota nepresiahne 16,6 eur za 1 predmet a ak sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, a dodanie vzoriek na kontrolné účely podľa osobitného predpisu sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu. Zo zadania otázky vyplýva, že hodnota 1 fľaše je 7 eur a je označená logom spoločnosti. To znamená, že dodanie týchto reklamných predmetov sa nebude považovať za dodanie tovaru za protihodnotu. Predmetom zákona o DPH je v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak sa bezodplatné odovzdanie reklamných fliaš nebude považovať za dodanie tovaru za protihodnotu, toto odovzdanie nebude predmetom zákona o DPH. V prípade, ak by hodnota reklamného predmetu presiahla 16,6 eur, považovalo by sa toto dodanie za bezodplatné dodanie tovaru za protihodnotu. Z pohľadu zákona o DPH je potom potrebné postupovať v zmysle § 22 ods. 5, podľa ktorého pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím. Daňová povinnosť vznikne podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH dňom dodania tovaru. To znamená, že platiteľ by musel odviesť DPH vo výške 20 % z hodnoty reklamného predmetu, a to v zdaňovacom období, v ktorom došlo k odovzdaniu tohto reklamného predmetu. Z vašej otázky usudzujem, že celý nákup fliaš vína ste zúčtovali do nákladov priamo pri ich nákupe na účet 501 - Spotreba materiálu. Ak vám na konci roka ostanú neodovzdané fľaše, odporúčam vykonať ich inventúru a zistený zostatok oceniť obstarávacou cenou a následne prijať na sklad. Uvedený prípad zúčtujete na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade a s mínusovou hodnotou opäť na ťarchu účtu nákladov, na ktorom boli náklady na vínové fľaše predtým účtované (storno nákladov).